{@@seo_base_currency_summary@@} {@@seo_quote_currency_summary@@}
Trong 24 giờ chỉ có thể đổi 1 lần và tổng lượng đổi không nhỏ hơn - -, loại coin đã bị gỡ hoặc dừng giao dịch sẽ không thể đổi
Tài sản số lượng nhỏ Ghi chép trao đổi

Đã chọn 0 token, Dự kiến đổi 0HT , dự kiến khấu trừ 0HT phí.

Loại tiền Có thể sử dụng Định giá BTC Dự kiến đổi HT